dr hab. Magdalena Zabochnicka, Profesor PCz. posiada multidyscyplinarne wykształcenie zdobyte na 2 kierunkach studiów. Jest naukowczynią i wykładowczynią w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Była stypendystką Ministerstwa Edukacji i Nauki (d. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) w programie „Top 500 Innovators”, w zakresie zarządzania pracami B+R i komercjalizacji rezultatów badań naukowych w Uniwersytetach: Cambridge i Oxford w Wielkiej Brytanii. Odbyła staże naukowe w wiodących ośrodkach naukowo-badawczych w Polsce. Od wielu lat współpracuje z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Jest Profesorem wizytującym (Visiting Professor) w University of Cagliari na Sardynii.

Kierunkami jej zainteresowań naukowych są technologie środowiskowe i energetyczne (głównie OZE), w kontekście Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Jest zaangażowana w działania europejskich strategii politycznych w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal), Gospodarki Cyrkularnej GOZ (Circular Economy) i Europejskiej Strategii Biogospodarki (European Bioeconomy Strategy).

Jest entuzjastką wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Jako Innovation Coach przy MFiPR wspiera działania dot. zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na drodze wdrażania nowych technologii, produktów i usług przy udziale finansowego wsparcia z funduszy europejskich oraz  kapitałowych i gwarancyjnych instrumentów finansowych.

Pełni rolę eksperta gospodarczo-biznesowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych m.in. przy: Komisji Europejskiej, Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwie Rozwoju i Technologii, PARP, NCBR i BGK.

Propogatorka odpowiedzialnego zarządzania środowiskiem na drodze wdrażania strategii przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska poprzez m.in. obniżanie śladu środowiskowego (węglowego, wodnego), środowiskową ocenę cyklu życia (life cycle assessment LCA) i cyrkularną gospodarkę odpadami (6R – Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Repair).

Dorobek naukowy to ponad 130 współautorskich i autorskich publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Dorobek B+R to dwa patenty dot. produkcji biomasy i oczyszczania ścieków, jedno świadectwo ochronne na wzór użytkowy dla bioreaktora i 10 zgłoszeń patentowych w UPRP oraz jedno zgłoszenie europejskie na wynalazki dot. sposobu otrzymywania biodegradowalnego tworzywa do różnych zastosowań. Za wynalazki otrzymała wiele międzynarodowych nagród i medali oraz nagrodę Prezes Urzędu Patentowego RP.

Brała udział w kilkudziesięciu szkoleniach i warsztatach, m.in. dot. zarządzania badaniami naukowymi i własnością intelektualną, komercjalizacji prac badawczych, coachingu innowacji, mentoringu, tutoringu i e-learningu oraz branżowych. Prowadzi wykłady w języku angielskim. Jest promotorem wielu prac dyplomowych i projektów w jęz. angielskim. Obecnie bierze jak i brała udział w projektach B+R finansowanych z funduszy europejskich jako kierownik projektu lub wykonawca.